Právní informace

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů fyzických osob postupují Provozovatel a jeho spolupracující poradci, jakožto správci či zpracovatelé osobních údajů vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Poskytne-li fyzická osoba (dále jen “Subjekt údajů”) Provozovateli či spolupracujícím poradcům (Provozovatel a spolupracující poradci dále jako “Povinné osoby”) jakékoli své osobní údaje vyplněním na Stránkách, uděluje tím Subjekt údajů Povinné osobě souhlas se zpracováním a použitím poskytnutých osobních údajů (zejména se může jednat o jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu apod.), a to za účelem zodpovězení dotazu Subjektu údajů, poskytnutí služeb Subjektu údajů či realizace jiné součinnosti Povinné osoby dle požadavku Subjektu údajů a dále k účelům obchodním a marketingovým (např. k zasílání e-mailových newsletterů, novoročenek, přání k narozeninám či e-mailových obchodních sdělení a nabídek Povinných osob nebo dalších třetích stran), a to včetně předání takových osobních údajů pro výše uvedené účely třetím osobám, s nimiž Povinné osoby spolupracují, zejména dalším Povinným osobám a realitním poradcům. (společně dále jen “Zpracovatelé”). Zpracovatelem dat je společnost Google.

Povinné informace pro Subjekty údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.: Ohledně zpracování osobních údajů, uskutečňovaného na základě zákona i bez souhlasu Subjektu údajů, a též ohledně zpracování osobních údajů, uskutečňovaného na základě udělení souhlasu Subjektem údajů dle předchozího odstavce nebo jiným způsobem, poskytují tímto Povinné osoby Subjektům údajů následující povinné informace: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Povinnou osobou zpřístupněny jeho výše definovaným Zpracovatelům a dále jeho advokátům, účetním, poradcům a dalším obdobným subjektům. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, zejména má právo požádat Povinnou osobu o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a to formou písemné žádosti adresované Povinné osobě. Povinná osoba je povinna v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Povinná osoba nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Povinnou osobu nebo Zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Povinná osoba nebo Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Povinné osobě nebo Zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Povinná osoba nebo Zpracovatel této žádosti, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.

Reklamační řád

Realitní kancelář RK Stejskal.cz si hluboce váží klientů, se kterými vstupuje do obchodního styku a jejím prvořadým zájmem je naplnění jejich naprosté spokojenosti. V zájmu vybudování nadstandardního vztahu s klienty jsou připraveny body , jak postupovat kdy dojde k možnému nesouladu mezi RK Stejskal.cz a klientem. V tom případě se řídí situace tímto Reklamačním řádem.

1. Realitní kanceláří RK Stejskal.cz se rozumí jednotlivá fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v realitních službách, která je na základě Smlouvy o spolupráci oprávněna využívat označení a systém RK Stejskal.cz.

2. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které RK Stejskal.cz poskytuje své služby.

3. Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, se kterým má realitní kancelář uzavřenou Smlouvu a který hodnotí službu realitní kanceláře jako nedostatečnou či nekvalitní. Podnět k řešení reklamace uplatňuje klient u realitní kanceláře.

4. Klient má možnost uplatnit reklamaci prostřednictvím:
– kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách realitní kanceláře
– prostřednictvím emailové adresy uvedené v kontaktních údajů společnosti
– poštou na adresu Realitní kanceláře uvedenou na webových stránkách realitní kanceláře

Realitní kancelář je povinna reagovat na vznesenou reklamaci a to nejpozději do 7 pracovních dnů.

5. Realitní kancelář je oprávněna uznat reklamaci jako oprávněnou či nikoliv.

6. V případě, že Realitní kancelář shledá reklamaci jako oprávněnou, je povinna podniknout kroky, které povedou k nápravě vzniklé situace a to bez zbytečného odkladu.

7. V případě, že Realitní kancelář shledá reklamaci jako neoprávněnou, je Realitní kancelář povinna Klienta informovat a to nejpozději do 7 pracovních dní.

8. Realitní kancelář Stejskal.cz poskytuje ochranu poskytnutých osobních údajů v souladu s právními předpisy České republiky , zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění.

9. Tento reklamační řád vstupuje v platnost 1.1.2018

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebovatelské smlouvy ZDE.

 

© Copyright 2024 RK Stejskal s.r.o. | Dokumenty | Smluvní partneři